HBTQ-certifierad

Languages

Sedan 2019 är Sundsvalls stadsbibliotek HBTQ- certifierat via RFSL

Sundsvalls stadsbiblioteks Regbågsbibliotek startade hösten 2020 för att lyfta fram hbtq-perspektivet och motverka diskriminering och homo-, bi- och transfobi. Att lyfta fram det queera ger en högre kvalitet på bibliotekets verksamhet.

Vårt mål är att driva en verksamhet som är inkluderande, välkomnande och trygg för alla – så väl besökare som anställda - oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, funktionsvariation, sexuell läggning, socioekonomisk tillhörighet eller ålder. Biblioteket ska genomsyras av en normkritisk medvetenhet hos de anställda samt främja aktivt medborgarskap, demokrati och yttrandefrihet.